Home   |    Neúspěšnost   |    Úspěšnost   |    Metodologie   |    Licence

Licenční podmínky

Verze 1.0 reprezentuje první verzi této aplikace. Programové řešení (software) je možné implementovat a využívat na základě smlouvy s ČZU v Praze. Pro neziskové projekty je poskytováno zdarma a může být volně využíváno (viz níže).

Licenční podmínky pro využití

Tato Licenční smlouva je smlouvou mezi Vámi (dále jen uživatel) a ČZU v Praze (dále jen poskytovatel) na poskytnutí webové softwarové aplikace Dropout.pef.czu.cz.

Předmětem smlouvy je webová aplikace Dropout.pef.czu.cz na adrese www.dropout.pef.czu.cz umožňující výpočet kohortní míry studijní neúspěšnosti vázané na rok zápisu a výpočet kohortní míry úspěšnosti vázané na první vstup do systému dle Věstníku MŠMT (sešit 11-12, prosinec 2017) pro všechny veřejné a soukromé vysoké školy v České republice.

Aplikaci Dropout.pef.czu.cz může uživatel v souladu s licenčními podmínkami volně používat v rámci předmětu své činnosti.

Dropout.pef.czu.cz je poskytována jako on-line služba na síti Internet. Licenční smlouva opravňuje uživatele k použití Dropout.pef.czu.cz ke zjištění výsledku měr studijní neúspěšnosti resp. úspěšnosti. Jakékoliv další kopírování webové aplikace Dropout.pef.czu.cz, její modifikace či změny, reverzní inženýring a použití fragmentů v systémech vlastněných uživatelem nebo třetími stranami je přísně zakázáno.

Aplikace Dropout.pef.czu.cz a její komponenty jsou chráněny autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.

Poskytovatel aplikace Dropout.pef.czu.cz nenese odpovědnost za nesoulad používaných verzí aplikace Dropout.pef.czu.cz nebo verzí jednotlivých komponent aplikace Dropout.pef.czu.cz.

V největším možném rozsahu povoleným rozhodným právem nenese poskytovatel odpovědnost za zvláštní, náhodné, nepřímé nebo vedlejší škody, ať jsou jakékoli (včetně a bez omezení, škody ze ztrát zisku z podnikání, z přerušení podnikání, ze ztrát podnikatelských informací nebo jakékoli další zvláštní ztráty) způsobené užíváním webové aplikace Dropout.pef.czu.cz, která byla distribuována v rozporu s touto licenční smlouvou či jakkoli modifikována v rozporu s touto smlouvou nebo kde byly v rozporu s touto smlouvou vytvořeny produkty, které by byly od aplikace Dropout.pef.czu.cz odvozeny či jej napodobovaly.

Dostupnost SW

Vzhledem k tomu, že jde o www aplikaci, je třeba pro získání SW kontaktovat zástupce řešitele (viz Kontakt).

Kontakt

Ing. Václav Švec, Ph.D.
Katedra řízení, PEF ČZU v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: +420 224 382 248
E-mail: svec(at)pef.czu.cz