Home   |    Neúspěšnost   |    Úspěšnost   |    Metodologie   |    Licence

METODOLOGIE

Informačním zdrojem pro tuto aplikaci jsou sdružené informace matrik studentů (SIMS). Tento systém sdružuje vybrané informace z matrik studentů vedených jednotlivými vysokými školami.

Za „úspěšně ukončená" jsou považována studia ukončená úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky v souladu s § 55 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Za „neúspěšně ukončená" jsou považována všechna studia ukončená jinak než úspěšně nebo úmrtím, není-li uvedeno jinak.

Aplikace obsahuje data platná k 31. 12. 2017. Data budou aktualizována každoročně na základě aktualizace SIMS.

Slovník pojmů:

Absolvent (A)
je takový student, který úspěšně ukončil studium složením státní závěrečné zkoušky podle § 45 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon"), státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky podle § 46 odst. 3 zákona, nebo složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce podle § 47 odst. 4 zákona.
Kohorta (k)
je určena rokem zápisu do studia a zvolenou úrovní agregace. Kohorta je podle povahy konkrétního ukazatele tvořena množinou všech studií započatých v jednom roce (roce zápisu) na zvolené úrovni agregace.
Rok prvního vstupu do systému (p)
je takový kalendářní rok zápisu, ve kterém se student poprvé zapsal do studia v bakalářském nebo nenavazujícím magisterském studijním programu ve smyslu § 51 zákona. Tento rok se pro daného studenta v čase nemění, bez ohledu na to, zda se student později zapsal i do studia v jiných bakalářských a/nebo nenavazujících magisterských studijních programů.
Rok studia (T)
je odvozován od kalendářního roku ukončení. Úsek studia probíhající ve stejném kalendářním roce jako je rok započetí studia nebo v roce následujícím je pro potřeby ukazatelů popsaných v tomto předpisu považován za první rok studia (T = 1), úsek probíhající v následujícím kalendářním roce je považován za druhý rok studia (T = 2) atd.
Rok zápisu (i)
je shodný s kalendářním rokem zápisu do studia ve smyslu § 51 zákona. Studia započatá od 1. 1. do 31. 12. jednoho roku jsou tedy považována za jeden rok zápisu.
Student (ST)
vysoké školy je fyzická osoba, kterou lze v datových souborech jednoznačně určit pomocí identifikátoru, například rodného čísla. Podle § 61 zákona se studentem stává uchazeč o vysokoškolské studium v den zápisu do studia. Právo na zápis do studia vzniká uchazeči sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu. Aby se uchazeč o studium stal studentem vysoké školy, musí úspěšně absolvovat přijímací řízení.
Studium
vysoké školy probíhá v rámci akreditovaného studijního programu. Studium je určeno studovaným studijním programem, vysokou školou, respektive fakultou, na které student tento studijní program studuje a datem zápisu do studia. Změna instituce nebo studijního programu znamená ukončení stávajícího studia a zahájení nového. Počet studií jednoho studenta není nijak omezen. Studovat lze současně v různých studijních programech na různých vysokých školách nebo fakultách. Lze studovat i více souběžných studií v témže studijním programu na téže vysoké škole nebo fakultě.
Úroveň agregace
vymezuje množinu studií, pro které je ukazatel vypočítáván. Standardními úrovněmi agregace jsou: Česká republika (tedy všechna studia započatá na vysokých školách v ČR), vysoká škola, fakulta, studijní program, skupina studijních programů, typ studijního programu nebo kombinace předchozích. V případě potřeby může být zvolen i jiný způsob agregace.
Úspěšné ukončení studia
je ukončení úspěšným složením státní závěrečné zkoušky podle § 45 odst. 3 zákona, státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky podle § 46 odst. 3 zákona, nebo složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce podle § 47 odst. 4 zákona.
Neúspěšné ukončení studia
je každé ukončení studia způsobem jiným než úspěšně (viz Úspěšné ukončení studia) nebo úmrtím.