Home   |    Neúspěšnost   |    Úspěšnost   |    Metodologie   |    Licence

KOHORTNÍ MÍRA STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI VÁZANÁ NA ROK ZÁPISU

Ukazatel „ukončeno neúspěšně celkem" vyjádřený v procentech odpovídá „kohortní míře studijní neúspěšnosti vázané na rok zápisu" pro danou kohortu (rok zahájení a zvolenou vysokou školu, fakultu nebo program) a příslušný rok studia v souladu s Čl. 2 Metodického předpisu k výpočtu měr studijní neúspěšnosti na vysokých školách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Viz Věstník MŠMT (sešit 11-12, prosinec 2017).

Kohortní míra neúspěšnosti vázaná na rok zápisu monitoruje ukončování jednotlivých studií na vysokých školách v jednotlivých letech po zápisu. Tento způsob výpočtu nesleduje studenta jako fyzickou osobu, ale vyhodnocuje úspěšnost každého jeho studia zvlášť. Je tedy využitelný pro porovnávání míry studijní neúspěšnosti mezi jednotlivými studijními programy nebo jejich skupinami a mezi jednotlivými vysokými školami, případně jejich fakultami.

Vysoká škola:


Studijní program:
Rok zahájení:
Celkový počet studií:
77939
 
RokAktivníPřerušenoAbsolvovánoUkončeno bez absolvováníAbsolvováno celkemUkončeno bez absolvování celkem
20017227787978539987853998
2002525921911112017534190521532
200341862172440456871595028403
20042805017261008737241603732127
2005206261417599517372203233864
2006102581260937511503140735014
2007358694962497343765635748
2008117354522445733990036321
20093852847243254062436646
20101421661971644082136810
201134411161174093736927
2012111418324095536959
201379364095836965
201419244096036969
201514054096036974
201601044096036978
201701004096036978
201801004096036978

V těchto přehledech jsou zaznamenávány průběhy studií zahájených v jednotlivých letech bez ohledu na předchozí, souběžná nebo následující studia studentů studujících v těchto studiích. Stav aktivních a přerušených studií je vždy k 31. 12. daného roku. Počty absolvování a ukončení bez absolvování jsou zaznamenány za kalendářní rok, v případě nápočtových dat pak všechna absolvování a ukončení bez absolvování od zahájení daného studia do konce daného kalendářního roku.

Kohortní míra neúspěšnosti vázaná na rok zápisu je stanovena jako poměr mezi počtem neúspěšně ukončených studií v jednotlivých letech studia a celkovým počtem studií započatých v daném roce zápisu.

Pro jednotlivé roky studia kohorty je neúspěšnost vypočítána podle vzorce:

Vzorec pro výpočet neúspěšnosti

Kde:

KN je kohortní míra neúspěšnosti vázaná na rok zápisu.
k je zvolená kohorta, vymezená rokem zápisu a úrovní agregace.
T je rok studia.
i je rok zápisu.
r je kalendářní rok.
Nr je počet studií z dané kohorty ukončených neúspěšně v roce r.
Sk je velikost kohorty, tedy počet studií započatých v daném roce zápisu na zvolené úrovni agregace.

Více informací najdete v části Metodologie.